Produkts pievienots grozam!
Preču katalogs

Paziņojums par personas datu apstrādi

Lejuplādēt šeit

1. Ievads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"", reģistrācijas numurs 40003494995 (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), ir izstrādājis šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā - “Paziņojums”) ar mērķi sniegt Jums informāciju:

 • kādēļ Mēs apstrādājam Jūsu personas datus;
 • kā Mēs apstrādājam Jūsu personas datus;
 • kādas ir Jūsu tiesības, ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Mūsu mērķis, publicējot šo Paziņojumu, ir darīt Jums zināmu, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Jums pārredzamā veidā.

Šis Paziņojums attiecas uz personas datu apstrādi attiecībā uz:

 • personas datiem, kurus mums esat iesniedzis Jūs,
 • personas datiem, ko esam ieguvuši no citām personām.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā Mēs veicam fizisko personu datu apstrādi, aicinām iepazīties ar Paziņojumā norādīto informācij

2. Personas datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši""

Reģistrācijas numurs: 40003494995

Juridiskā adrese: Lubānas iela 193, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

Kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos:

Vārds, uzvārds: Raimonds Munda

Tālrunis: +371 67878550 , +371 29119534

E-pasts: [email protected]

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • iegūta Jūsu piekrišana;
 • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai - lai realizētu starp mums un Jums pastāvošās saistības, vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Mūsu leģitīmās intereses;
 • līguma noslēgšanai un tā izpildes nodrošināšanai;
 • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei - lai izpildītu Mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Mūsu nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Detalizētāk par to, kādu informāciju varam par Jums apstrādāt, lūdzam skatīt zemāk un piemērot to sadaļu, kas attiecas uz Jums.

Interneta veikals

Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu saistību izpildes kvalitatīvu un operatīvu nodrošināšanu, ja Jūs esat iegādājies preces, izmantojot Mūsu interneta veikalā piedāvātos pakalpojumus. Jūsu datu apstrāde var tikt veikta, lai nodrošinātu atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, rēķinu izsūtīšanu, nodrošināšanu.

Ja izpildot šos uzdevumus, Mūsu sadarbības partneri, lai nodrošinātu Mūsu sniegtā pakalpojuma izpildi un atbilstošu kvalitāti, veiks Mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu apstrādi, attiecīgie sadarbības partneri būs uzskatāmi par Mūsu personas datu apstrādātājiem un Mums ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Jūsu personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams, lai veiktu pakalpojumu, kuru mēs Jums sniedzam.

Klienti

 • Pirkumi un pakalpojumi

Katru reizi, kad Jūs:

 • vēlaties iegādāties vai iegādājieties kādu preci no Mums,
 • vēlaties saņemt vai saņemat pakalpojumus no Mums,

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kas nepieciešami, lai varētu tikt veikts pirkums vai saņemts pakalpojums, tai skaitā, ja Jūs iepērkaties Mūsu interneta veikalā.

Ja Jūsu rīcībā ir grupas “Kurši” klienta karte un Jūs to aktivizējat, veicot pirkumu vai veicot pakalpojumu pasūtījumu no Mums, Mēs piemērojam attiecīgas atlaides (sīkāk skatīt sadaļu “Mārketings”).

Šādas Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, jo starp Jums un Mums veidojas līgumiskās attiecības – preču pirkums vai pakalpojumu sniegšana.

 • Patērētāju tiesības

Mēs apstrādājam personas datus arī, lai tiktu realizētu patērētāju tiesības, piemēram, lai izskatītu Mūsu pircēju un pasūtītāju sūdzības saistībā ar viņu iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem.

Šādas Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir tiesību normās paredzēto pienākumu izpilde.

Mārketings

Datu apstrāde un komerciālie paziņojumi

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mārketinga aktivitātes, piemēram, informētu Jūs par:

 • Mūsu piedāvājumiem un/vai
 • Mūsu grupas uzņēmumu un/vai sadarbības partneru piedāvājumiem, kā arī citiem jaunumiem.

Ar grupas uzņēmumiem (turpmāk tekstā – “Grupas uzņēmumi”) mēs saprotam SIA „Augstceltne”, vienotais reģistrācijas Nr.40103000117 un SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””, vienotais reģistrācijas Nr.40003590284.

Ar sadarbības partneriem (turpmāk tekstā – “Sadarbības partneri”) mēs saprotam uzņēmumus, kuri piemēro to noteiktās atlaides savām precēm un pakalpojumiem, ja Jūs tiem uzrādāt Klientu karti “Kurši”.

Šādas Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Mūsu leģitīmās intereses veikt mārketinga aktivitātes, kas saistītas Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.

Piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus Jūs varat Mums sniegt:

 • aizpildot un iesniedzot Mums attiecīgu anketu, kas pieejama mūsu tirdzniecības vietās vai
 • aizpildot attiecīgu anketu Mūsu interneta mājaslapā – www.kursi.lv.

Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai Mēs sūtītu jums komerciālos paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta darījuma ietvaros.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, dzēšot saglabātos sīkfailus, zvanot uz mūsu informācijas tālruni:  67878503, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu: [email protected].

 

Lojalitātes programma – grupas “Kurši” klientu karte

Pieteikties saņemt grupas “Kurši” klientu karti Jūs varat:

 • Mūsu tirdzniecības vietās vai
 • Mūsu interneta mājaslapā.

Kad, veicot pirkumu vai pasūtot pakalpojumu, Jūs izmantojat Mūsu tirdzniecības vietās grupas “Kurši” klientu karti,

 • Jūs tādējādi aplieciniet Mums, ka esat Mūsu klients un
 • attiecīgi Mēs no Jums spējam saņemt informāciju par Jūsu iepirkšanās paradumiem Mūsu tirdzniecības vietās, kā arī Mēs spējam, veicot attiecīgu profilēšanu, sagatavot un nosūtīt Jums piemērotāko informāciju par Mūsu un Mūsu sadarbības partneru piedāvājumiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādā veidā attiecībā uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar informācijas apstrādi saistībā ar Jūsu iepirkšanās paradumiem Mūsu tirdzniecības vietās.

Grupas “Kurši” klienta karte arī kalpo kā apliecinājums tam, ka:

 • atbilstoši klientu kartes “Kurši” lietošanas noteikumiem, Jums ir tiesības saņemt attiecīga apmēra atlaidi Mūsu tirdzniecības vietās (klientu kartes “Kurši” lietošanas noteikumi ir pieejami Mūsu interneta mājas lapā);
 • Mūsu sadarbības partneri piemēros Jums attiecīgas atlaides Mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem to tirdzniecības vietā.

Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu, tai skaitā mūsu tirdzniecības vietās.

Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kā arī saistībā ar īpašuma aizsardzību, kas attiecīgi ir mūsu tiesiskais (leģitīmais) mērķis.

4. Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas

Jūsu personas datus apstrādājam kā pārzinis Mēs, t.i. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"", kā arī Grupas uzņēmumi.

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

 • personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus un mūsu vārdā veic personas datu apstrādi,
 • mūsu sadarbības partneriem, kuri var sniegt un nodrošināt Jums pakalpojumus vai pārdot preces,
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā,
 • citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses, ja tas var būt nepieciešams,
 • saskaņā ar Jūsu doto piekrišanu tādām saņēmēju kategorijām, kurām Jūsu personas dati var tikt nodoti uz dotās piekrišanas pamata.

Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs un netiek nodoti ārpus tām.

5. Cik ilgi dati tiek glabāti

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir tiesisks  pamatojums to darīt vai ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi.

Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt, piemēram, šādi apstākļi:

 • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • mums pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu, kuru mums nosaka ārējie normatīvie akti;
 • ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

6. Jūsu tiesības

Lai Jūs varētu īstenot savas kā datu subjekta tiesības, Jūs varat:

 • pieprasīt mums sniegt Jums informāciju par to, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus un par to,

kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un

 • sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem (šādu informāciju Mēs Jums sniegsim, ja ārējos normatīvajos aktos Mums nebūs aizliegts sniegt šādu informāciju). 

2. Pieprasīt labot personas datus

Ja uzskatāt, ka Mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši un vēlaties savus personas datus atjaunot vai izlabot, Jūs varat nosūtīt par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi  vērsties ar attiecīgu pieprasījumu jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

3. Atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Lai atsauktu savu piekrišanu, Jūs varat:

 • nosūtīt atsaukumu Mūsu kontaktpersonai vai
 • izteikt savu atsaukumu, personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Atsaukt savu piekrišanu nosūtīt Jums Mūsu komerciālos paziņojumus Jūs variet papildus iepriekš minētajiem veidiem arī:

 • Mūsu interneta mājas lapā;
 • veicot saņemtajā e-pastā vai telefona īsziņā norādītās darbības.

4. Iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz savām tiesiskām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret Mūsu veikto personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Jūs varat:

 • nosūtīt savus iebildumus Mūsu kontaktpersonai vai
 • izteikt savus iebildumus, personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Saņemot Jūsu iebildumus par Mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, izņemot ja Mēs varam pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai Mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, kā arī citos apstākļos, Jūs varat lūgt ierobežot Mūsu veikto personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, Jūs varat:

 • nosūtīt par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 • personīgi vērsties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā ar attiecīgo pieteikumu.

5. Prasīt izdzēst personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu, kā arī citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. Lai to izdarītu, Jūs varat:

 • nosūtīt attiecīgu pieprasījumu Mūsu kontaktpersonai vai
 • personīgi vērsties ar attiecīgu pieprasījumu jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem.

6. Lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam. Lai to izdarītu, Jūs varat:

 • nosūtīt attiecīgu lūgumu Mūsu kontaktpersonai vai
 • personīgi vērsties ar attiecīgu lūgumu jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

7. Iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka Mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums:

 • nosūtot to Mūsu kontaktpersonai vai
 • personīgi vēršoties ar sūdzību jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

 • nosūtot savu sūdzību uz šādu epastu: [email protected]
 • vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

7. Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība

Paziņojums par privātās personas datu apstrādi ir pieejams:

 • Mūsu interneta mājas lapā: kursi.lv;
 • Mūsu tirdzniecības vietās (skatīt Mūsu interneta mājas lapas sadaļu “Veikali”).

Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem:

 • Mūsu interneta mājas lapā;
 • Tirdzniecības vietās;
 • Nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi, vai arī nosūtot īsziņu uz Jūsu mobilā tālruņa numuru, ja esat tam piekritis;
 • vai citā veidā.

Lai nodrošinātu Jūsu tiesības iegūt informāciju par Jūsu personas datiem, Jūs varat vērsties pie Mūsu kontaktpersonas, kas norādīta Paziņojumā vai sazināties ar Mums, rakstot uz Mūsu juridisko adresi.

 Paziņojums par personas datu apstrādi stājas spēkā 2018.gada 25.maijā.

Sazinieties ar mums

 
+371 25660001
I-V, 8:00-17:00
 
[email protected]

Veikali

Kurši veikalu adreses
un
 kontaktus skatīt šeit